Konkursy

Wydarzenie
Wydarzenie


NaPravdę Dobry Konkurs Fotograficzny

Ogłaszamy NaPravdę Dobry Konkurs Fotograficzny.

1. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.

2. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie powinien przesłać zestaw 5 fotografii artystycznych, których nieodłącznym elementem powinien być jeden z produktów Sponsora Konkursu.

3. Prace należy przesyłać wyłącznie w formacie jpg na adres pkpzin@pkpzin.pl wpisując w temacie maila NaPravdę Dobry Konkurs Fotograficzny.

4. Konkurs trwa od 01.11.2020 do 01.02.2021 roku.

5. Godła i inne dane nie są wymagane.

6. Wybrane prace mogą zostać opublikowane na łamach Portalu PKPZin, oraz pozostaną w dyspozycji Sponsora Konkursu do ich dowolnego wykorzystania bez płacenia dodatkowych honorariów.

7. Zwycięskie zestawy zostaną nagrodzone zestawami wódek ufundowanymi przez Sponsora - Firmę PRAVDA S.A., producenta wysokogatunkowych alkoholi.

8. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zestawy, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu.

9. O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 10.02.2021 roku.

10. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę.

11. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Polskie Kulturalne Podziemie.

12. Decyzja Jury wybierającego laureatów jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

13. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do Konkursu jest jego autorstwa i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Ponadto Uczestnik oświadcza, że inne osoby, nie stanowiące jedynie szczegółu całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza, a znajdujące się na zdjęciu, również wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku. Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń, w szczególności jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich.

14. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) utworu dowolną techniką, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publiczne wystawianie lub prezentowanie w innych systemach przekazu.

15. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

16. Wysłanie zestawu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pkpzin@pkpzin.pl Zapraszamy i życzymy powodzenia!